Stadgar

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2020-01-24

SVENSKT RINOLOGISKT SÄLLSKAP

bildat i Skövde den 30 september 1993


 


Svenskt Rinologiskt Sällskap skall verka för att förbättra kunnandet om näsan och bihålornas anatomi och fysiologi samt diagnostik och behandling av sjukdomar och deformiteter i näsa och bihålor. Sällskapet skall dessutom stimulera till utvecklingsarbete och forskning inom området.


Sällskapet skall vara en referensgrupp för Europeiska Rinologiska Sällskapet.


Endast medlemmar i Svensk förening för otorhinolarynologi, huvud- och halskirurgi får registrera sig som medlem i sällskapet.


Ingen medlemsavgift skall tills vidare erläggas till sällskapet.


Inom sällskapet skall finnas en arbetsgrupp bestående av sex ledamöter som skall vara rådgivande till styrelsen för Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi.


Arbetsgruppen skall bestå av en ordförande, en sekreterare som förutom protokoll skall göra medlemsregister, en samordnare till kurser och studieresor samt 3 ledamöter utan särskild funktion.


Ledamöter i arbetsgruppen väljes för en period av 4 år, utom under sällskapets första 2 år då 3 av ledamöterna väljs för denna tid.


Vartannat år lämnar sällskapets medlemmar in skiftligt förslag på 3 nya ledamöter i arbetsgruppen.


Arbetsgruppen utser inom sig ordförande, sekreterare och samordnare var och en för en tid av 2 år.


Tidigare ledamot i arbetsgruppen kan på nytt väljas till ledamot, dock ej direkt efter en 4-årsperiod som ledamot.


Ordförande i arbetsgruppen är Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi kontaktperson samt också sammankallande till arbetsgruppens sammanträden och till ett årligt ordinarie sammanträde för sällskapets medlemmar.